Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-107
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw-6 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-116
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw-8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-952
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw-8 Crowns, Lower Jaw- 3 Unit Bridge & 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-78
  ประเทศ : Hong Kong
  การรักษา : Upper Jaw-10 Crowns , Laser Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-67
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw-4 Crowns , 7 Extractions
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-56
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw- 8 Crowns , 4 Unit Bridge , 3 Root Canal , Lower Jaw- 12 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที