Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-982
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw -8 Crown Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-966
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-978
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 2 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-979
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 10 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2009-957
  ประเทศ : Myanmar
  การรักษา : Upper Jaw - 6 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-619
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - Crown Bridge
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที