Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-446
  ประเทศ : Hongkong
  การรักษา : Upper Jaw - 10 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-481
  ประเทศ : Taiwan
  การรักษา : Upper Jaw - 9 Crown +Bridge Lower Jaw - 3 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-476
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 10 Crown + Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-478
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw: 12 Crowns + Bidges Lower Jaw: 11 Crowns + Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-215
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Jaw: 9, Bottom Jaw: 11
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-297
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Jaw: 4 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที