Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1377
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1366
  ประเทศ : Hong kong
  การรักษา : Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-472
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 16 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-455
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 1 Crown + 3 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-452
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-448
  ประเทศ : Jordan
  การรักษา : 7 Crowns + 3 Bridges
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที