Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-1035
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw : 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-1034
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw : 9 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-1017
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw : 6 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1252
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw : 4 Unit Bridge Lower Jaw : 3 Unit Bridge + 1 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-994
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw : 8 Crowns + 2 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-964
  ประเทศ : Madaguscar
  การรักษา : Upper Jaw : 1 Crown on Implant + 4 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที