Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-418
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns + Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-457
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Root canals, Crowns + filling
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-267
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns, Bridge, Extraction 3 root canels
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-170
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 unit Bridge + Dentures
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1073
  ประเทศ : Myanmar
  การรักษา : 2 Crown on implants
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-136
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 2 Crown on implant + 2 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที