Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-669
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-669
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-658
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 11 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-656
  ประเทศ : England
  การรักษา : Veneers, Crowns and Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-656
  ประเทศ : England
  การรักษา : Veneers, Crowns and Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-651
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : 2 Crowns , 3 Fillings , cleaning and whitening
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที