Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-430
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 7 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-429
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : 13 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-415
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 10 Crowns + 10 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-414
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 16 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-412
  ประเทศ : Thailand
  การรักษา : 3 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-406
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : 8 Crowns + 3 Bridges
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที