Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-390
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-380
  ประเทศ : Indonesia
  การรักษา : 3 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-348
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 3 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-345
  ประเทศ : UK
  การรักษา : 1 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-288
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Crowns + Laswer
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-50
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 5 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที