Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-533
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 3 Crowns + 10 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-526
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Crowns + 11 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-513
  ประเทศ : Ethiopia
  การรักษา : 6 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-504
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 2 Crowns + 8 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-915
  ประเทศ : U.S.A.
  การรักษา : 6 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-889
  ประเทศ : China
  การรักษา : 10 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที