Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-758
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 16 Crowns + 10 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-757
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 2 Crowns + 4 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-753
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 12 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-737
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 7 Crowns + Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-734
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : 11 Crowns + 3 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-733
  ประเทศ : Hongkong
  การรักษา : 1 Crown + 3 Bridges
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที