Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-730
  ประเทศ : Singapore
  การรักษา : 1 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-603
  ประเทศ : U.S.A.
  การรักษา : 10 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1216
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-711
  ประเทศ : Japan
  การรักษา : 7 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1177
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1175
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 7 Crowns + 4 Implant
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที