Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1257
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1229
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Crowns + 7 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-675
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crown, Bridges and implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-670
  ประเทศ : Zimbabwe
  การรักษา : 4 Crowns and 6 Fillings
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-669
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-669
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Bridges
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที