Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2010-9702
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 4 Crowns + 3 Unit Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-798
  ประเทศ : Netherlands
  การรักษา : Top Teeth: 2 Crowns + 1 Extraction
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-812
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 11 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-827
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 4 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-862
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-3
  ประเทศ : Canada
  การรักษา : Top Teeth: 4 Unit Bridge
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที