Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-876
  ประเทศ : Canada
  การรักษา : 6 Crowns + 7 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-141
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : 5 Crowns + 5 Bridges + 4 Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-856
  ประเทศ : Portugal
  การรักษา : 4 Crowns + 7 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-899
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 11 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-863
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 1 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-300
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 3 Crowns + 3 Bridges
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที