Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-850
  ประเทศ : Laos
  การรักษา : Crowns , Implants,Whitening ,Fillings and tooth remove
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-603
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-592
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-583
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 24 Crowns and 1 Filling
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-570
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-568
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Crowns and extraction
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที