Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-111
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 7 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-106
  ประเทศ : Singapore
  การรักษา : Top Teeth: 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-105
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 2 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-29
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Top Teeth: 2 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-225
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 14 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-310
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 2 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที