Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-739
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 3 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-745
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw - 6 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-765
  ประเทศ : NZ
  การรักษา : Upper Jaw - Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-538
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper jaw - 4 Crown Bridge Lower jaw - 7 Crown Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-768
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper jaw - 3 Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-717
  ประเทศ : Ethiopia
  การรักษา : Upper jaw - 8 Crown Bridge
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที