Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-624
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-667
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crown removal & replacement
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-694
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns + Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-476
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-379
  ประเทศ : Estonia
  การรักษา : Extraction + 6 unit bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-465
  ประเทศ : UK
  การรักษา : 2 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที