Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1315
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 10 Emax Veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1156
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 6 Veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1175
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Upper Jaw - 4 Veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1044
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-569
  ประเทศ : Japan
  การรักษา : Lower jaw - 8 Veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-751
  ประเทศ : Maxico
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Veneer
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที