Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-182
  ประเทศ : Qatar
  การรักษา : Fillings
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-659
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns + Cleaning + Filling
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-163
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Filling
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-70
  ประเทศ : Denmark
  การรักษา : Filling
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-363
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Cleaning & Polishing
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-360
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Cleaning & Polishing
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ