Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
ดร.อรศรี ชุติเนตร
ปริทันต์ทันตแพทย์(ผู้เชี่ยวชาญด้านเหงือก)

ดร.อรศรี ชุติเนตร เข้าเรียนที่วิทยาลัยการแพทย์ ในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2544 สำเร็จการศึกษาจาก สาขา ศัลยศาสตร์ทันตกรรม (ทันตแพทย์ศาสตร์) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2549, ด้วยความรักในอาชีพทันตแพทย์ ดร.อรศรี ชุติเนตรได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา ปริทันตวิทยา จากมหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร ดร.อรศรี ชุติเนตรจบการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรด้านทันตกรรมรากเทียม ในปี พ.ศ.2551 และได้รับรางวัล IDE/CUFD จาก มหาวิทยาลัยแคลิฟอเนียร์ลอสแองเจลิส ความเชี่ยวชาญของ ดร.อรศรี ชุติเนตรต่อเนื่องด้วย การได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบันฑิตสาขาทัณตกรรมฟื้นฟูรากฟัน และ ทันตกรรมรากฟันเทียม

ดร.อรศรี ชุติเนตรเป็นปริทันต์ทันตแพทย์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านเหงือก) ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการป้องกัน, การวินิจฉัย, และรักษาโรคปริทันต์, และการใส่รากฟ้นเทียมดร.อรศรี ชุติเนตรเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรักษา การอักเสบในช่องปาก และ เป็นที่รู้จักกันดี ถึงความทันสมัยในขั้นตอนการวินิจฉัย และ รักษาโรคปริทันต์, และได้รับการฝึกฝนในวิธีการตกแต่งเสริมความงามทางปริทันตกรรม รวมทั้ง การปรับแต่งเหงือกให้เข้ารูป เพื่อให้มีรอยยิ้มที่สวยงาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ