Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
ดร.สุนิล พล
ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์

ดร.สุนิล พล เป็นทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในวิธีการของการรักษาต่างๆรูปแบบต่าง เช่น การบูรณะฟันแบบ อินเลย์ (inlays)/ออนเลย์(onlays), ครอบฟัน (ceramic), รากฟันเทียม (implant),สะพานฟัน(Bridge) และ เคลือบฟัน(veneers) รวมทั้งการทำฟันปลอมแบบซี่และฟันปลอมแบบชุด. ดร.สุนิล พลได้จบการศึกษาในปี พ.ศ. 2539 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมเลขที่ 5549) และเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาทันตกรรม ในโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และ โรงพยาบาลเพชรเวช เป็นระยะเวลา20 ปี ดร.สุนิล พลยังได้เข้าร่วมกับ สมาคมทันตกรรมแห่งประเทศไทย, ทันตแพทยสภา, สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย, และ เลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ของไทย ดร.สุนิล พล ใช้เวลาหลายปีในการปฏิบัติงานพร้อมกับการขยายขอบเขตของการรักษาให้มีความหลากหลาย และ การรักษาผู้ป่วยระหว่างประเทศ ซึ่งได้หาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม, ซึ่งรวมถึงความหลากหลายทางทันตกรรม และทันตกรรมความงามในการปรับปรุงแก้ไขรอยยิ้ม และ การบูรณะฟัน

วิธีการรักษาของ ดร.สุนิล พล แม้กระทั่งผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมาก ก็สามารถบรรเทาอาการได้ทันที และ มีผู้ป่วยเดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อให้ ดร.สุนิล พล รักษา ความเชี่ยวชาญของ ดร.สุนิล พล คือ การฟื้นฟูความสวยงาม และ การเปลี่ยนฟัน ดร.สุนิล พลถือได้ว่าเป็นคนที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นผู้ซึ่งมีความรักและใส่ใจในงานที่ทำ และใช้เวลาในการอธิบายตัวเลือกและรายละเอียดของการรักษาทั้งหมดที่มี ให้กับผู้ป่วยเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ป่วยได้รับข้อมูลการรักษา, ตัวเลือก, และแพ็คเกจอย่างครบถ้วน ดร.สุนิล พลสามารถพูดได้ทั้งภาษาไทย, ภาษาอาหรับ, และภาษาอินเดีย. ดร.สุนิล พล ได้ให้ความรู้ที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูฟันตามธรรมชาติ หรือ การเปลี่ยนใส่ฟันปลอม, การปฎิบัติต่อใบหน้าและความผิดปกติทางทันตกรรม เพื่อทำให้รอยยิ้มของผู้ป่วยมีความสวยงามสมบูรณ์แบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ