Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-170
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 unit Bridge + Dentures
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1073
  ประเทศ : Myanmar
  การรักษา : 2 Crown on implants
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-136
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 2 Crown on implant + 2 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-71
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Bridge Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-364
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-340
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Crowns, Whitening, Filling
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที