Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-40
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-30
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-672
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2010-10063
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1355
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1377
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที