Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1171
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw - 10 Crown and Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1164
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1148
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1187
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 10 Crown Lower Jaw - 10 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1178
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw - 9 Zirconia Crown Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1179
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 11 Crown Bridge Lower Jaw - 11 Crown Bridge
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที