Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-152
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crown+Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-146
  ประเทศ : Romania
  การรักษา : Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-141
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Crowns+whietening
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-802
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Crowns+Implants
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-130
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-56
  ประเทศ : Singapore
  การรักษา : Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที