Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1014
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 15 Crowns + 7 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1004
  ประเทศ : United Arab Emirates
  การรักษา : 17 Crowns + 10 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1027
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 16 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1240
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1227
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Crowns + Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1195
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 16 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที