Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1085
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1088
  ประเทศ : Canada
  การรักษา : Upper Jaw - 4 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1095
  ประเทศ : Ireland
  การรักษา : Upper Jaw - 10 Crown Lower Jaw - 10 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1112
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1114
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Crown Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1086
  ประเทศ : Finland
  การรักษา : Upper jaw - 1 Crown
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที