Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำฟันปลอมเพื่อความสวยงาม
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1233
  ประเทศ : UAE
  การรักษา : Complete Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1201
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - Complete Denture Lower Jaw - Partial Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-757
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - Denture Lower jaw - Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1003
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-983
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw - Complete Denture Lower Jaw - Partial Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-525
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Lower Jaw - Denture
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ