Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำฟันปลอมเพื่อความสวยงาม
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-524
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-429
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw - Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-479
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - Denture Lower Jaw - Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-154
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top + Bottom: Dentures
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-1043
  ประเทศ : Hong kong
  การรักษา : Upper Jaw & Lower Jaw : Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-787
  ประเทศ : Singapore
  การรักษา : Upper Jaw Full Denture
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ