Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำฟันปลอมเพื่อความสวยงาม
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-551
  ประเทศ : U.S.A.
  การรักษา : Full Upper Dentures
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-384
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 16 Extraction + Dentures
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-478
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-88
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Dentures
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-152
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Dentures
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1359
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Dentures
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ