Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำฟันปลอมเพื่อความสวยงาม
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-512
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Dentures
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-695
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Dentures
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1241
  ประเทศ : U.S.A.
  การรักษา : Top & Bottom Dentures + Extraction
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-130
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Dentures
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-637
  ประเทศ : Canada
  การรักษา : Top and Bottom Dentures
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-512
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Dentures
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ