Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำฟันปลอมเพื่อความสวยงาม
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-672
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Top Teeth 10 Crowns & 3 unit Bridge Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-436
  ประเทศ : Brazil
  การรักษา : To-p Teeth : 2 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-378
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Cleaning & Polishing
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-354
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-329
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Crown on Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-343
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Cleaning & Polishing
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ