Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำรากฟันเทียม
 • รหัสผู้ป่วย : 2011-90
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 9 Crowns on Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-1205
  ประเทศ : Tanzania
  การรักษา : Top Teeth: 2 Implants + 2 Crown on Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-1027
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 1 Crown on Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-1026
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 6 Implant + 10 Bridge + Filling
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-1046
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 1 Crown on Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-1201
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Bottom Teeth : 1 Crown on Implant
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ