Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำรากฟันเทียม
 • รหัสผู้ป่วย : 2011-1072
  ประเทศ : U.A.E
  การรักษา : Top Teeth: 1 Crown on Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-394
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 6 Crowns on Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2010-9674
  ประเทศ : Germany
  การรักษา : Bottom Teeth: 1 Crown on Impalnt
 • รหัสผู้ป่วย : 2012-2101
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Top Teeth: 1 Crown on Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-896
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 3 Unit Bridge on Implant + 1 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2011-62
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Bottom Teeth: 1 Crown on Implant
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ