Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำรากฟันเทียม
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-1278
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 1 Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-676
  ประเทศ : NZ
  การรักษา : Upper Jaw - 6 Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-676
  ประเทศ : NZ
  การรักษา : Upper Jaw - 6 Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1017
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - Bridge on Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-991
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw - 1 Crown On Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-224
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 4 Crown Bridge On Implant
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ