Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำรากฟันเทียม
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-642
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 10 Crowns on Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1245
  ประเทศ : England
  การรักษา : 1 Crown on Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1230
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : All on 10
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-700
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Dental Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-695
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Dental Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-586
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 2 implants,6 crowns , extraction
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ