Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำรากฟันเทียม
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-406
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : 1 Implant + 3 Filling +3 Bridges + 8 Crowns + Laser
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1135
  ประเทศ : Newzealand
  การรักษา : 6 Crowns on Implant + 14 Crowns + 1 Implant + 1 Extraction
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-350
  ประเทศ : U.S.A
  การรักษา : 2 Implant + 10 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-293
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 1 Implant + 8 Crowns + 7 Filling
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-299
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 2 Implant + 7 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-196
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 7 Extraction + All on 6
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ