Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำรากฟันเทียม
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-872
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Bottom Teeth : 3 Implants
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-93
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Top Teeth : 1 Crown on Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-78
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 4 Crowns #2 Dental Implants
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-16
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 1 Crown on Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2012-2002
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Bottom Teeth : 3 Crown on Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-150
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 2 Crown on Implant
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ