Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำรากฟันเทียม
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-535
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-464
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Root canal, 1 Implant, 1 Extraction, 5 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1021
  ประเทศ : Singapore
  การรักษา : 3 Crowns on implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-935
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Implants
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-802
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Implant+Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1365
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crown on implant
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ