Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำรากฟันเทียม
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-613
  ประเทศ : NZ
  การรักษา : Upper Jaw - Front 2 Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-617
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Lower Jaw - All on 4
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-1083
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper jaw - Bridge on Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-1094
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-740
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-740
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - Implant
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ