Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำรากฟันเทียม
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1073
  ประเทศ : Myanmar
  การรักษา : Crown on implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-193
  ประเทศ : Singapore
  การรักษา : Crown on implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-896
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Dental Implant + Denture
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-141
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : 4 Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1175
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 3 Crowns on implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-665
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Implant
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ