Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-45
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw-6 Veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-6
  ประเทศ : Germany
  การรักษา : Upper Jaw-4 Veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1315
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 10 Emax Veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1156
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 6 Veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1175
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Upper Jaw - 4 Veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1044
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Veneer
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ