Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-676
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Top Teeth: 6 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-754
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 8 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-1204
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Top Teeth : 4 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-1215
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 6 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-884
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 8 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-832
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Top Teeth : 6 Veneers
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ