Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-948
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 8 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-946
  ประเทศ : Philippines
  การรักษา : 4 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-1096
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 8 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-1091
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 8 Veneers + 5 Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-1085
  ประเทศ : USA
  การรักษา : 8 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-1065
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 8 Veneers
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ