Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-779
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 2 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-737
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 6 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-735
  ประเทศ : U.S.A.
  การรักษา : Top Teeth : 4 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-459
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 8 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-460
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 8 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-814
  ประเทศ : Ireland
  การรักษา : Top Teeth : 4 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ