Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-553
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-314
  ประเทศ : Hong Kong
  การรักษา : 14 veneers + 6 unit bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-468
  ประเทศ : USA
  การรักษา : 7 Veneers, 3 crown, Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-439
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-115
  ประเทศ : England
  การรักษา : 8 Veneers + Laser Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1268
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 8 Veneers
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ