Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-618
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 19 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-64
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 8 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-74
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-507
  ประเทศ : Japan
  การรักษา : 4 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-540
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 18 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-199
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Veneers
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ