Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-72
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 8 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-120
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 6 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-100
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 6 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-319
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Top Teeth: 4 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-462
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 6 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-624
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Top Teeth: 6 Veneers
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ