Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-334
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-179
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-157
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Veneers+crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1373
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1350
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1328
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Veneers
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ