Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-477
  ประเทศ : Canada
  การรักษา : 16 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-436
  ประเทศ : England
  การรักษา : 6 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-435
  ประเทศ : England
  การรักษา : 6 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-422
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-551
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-831
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Veneers
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ