Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-1064
  ประเทศ : UK
  การรักษา : 8 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-1063
  ประเทศ : UK
  การรักษา : 8 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-817
  ประเทศ : England
  การรักษา : 4 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-818
  ประเทศ : Oman
  การรักษา : 6 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-881
  ประเทศ : USA
  การรักษา : 20 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-888
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 14 Veneers
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ