Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1169
  ประเทศ : United Arab Emirates
  การรักษา : 6 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1142
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 16 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1272
  ประเทศ : Malaysia
  การรักษา : 8 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-551
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Cleaning, Whitening and Veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-701
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 8 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-477
  ประเทศ : Canada
  การรักษา : 16 Veneers
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ