Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-894
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 10 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-796
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 7 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-760
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Top Teeth : 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-971
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 4 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-995
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-981
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 8 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ